• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

عضویت در انجمن بهره وری ایران

همچنین می توانید برای عضویت در انجمن بهره وری ایران، فرم های عضویت (بر اساس شخصیت حقوقی و حقیقی) را دانلود کرده و پس از تکمیل به همراه فیش بانکی پرداختی به شماره تلفن 88016313 021  فاکس کنید.