• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

بهره‌وری مادرانه در یک عصرانه

در هفتمین عصرانه بهره‌وری انجمن بهره‌وری ایران، راهكارهای مختلف برای افزايش بهره‌وری در خانه و خانواده ارایه شد.