• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

بولتن چهارم بهره‌وری

چهارمین شماره بولتن بهره‌وری به عنوان نشریه داخلی انجمن بهره‌وری ایران با تمرکز بر موضوع مهم بهره وری و فرهنگ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، بيشتر مطالب اين نشریه به موضوع بهره‌وری در خانواده و بهره‌وری در فرهنگ اختصاص دارد. 

 

همچنین در این شماره به موضوع نقش اقتصاد دیجیتال و بیمه و بهره‌وری نیز ‍پرداخته شده است.

 

فایل مرتبط:

بولتن بهره‌وری شماره چهارم